anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 487
  • Tất cả: 67802
GIỚI THIỆU VỀ XÃ TRỰC HƯNG

I. Đặc đim tình hình

Tªn ®¬n vÞ: Uû ban nh©n d©n x· Trùc Hưng - huyÖn Trùc Ninh - TØnh Nam §Þnh.

§Þa ®iÓm trô së chÝnh: năm trên tuyến đường Hưng Mỹ, huyÖn Trùc ninh, tØnh Nam ®Þnh.

Qu¸ tr×nh thµnh lËp: Uû ban nh©n d©n x· Trùc Hưng, huyÖn Trùc Ninh ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1952.

  X· Trùc Hưng n»m ë phÝa T©y Nam HuyÖn Trùc Ninh. PhÝa B¾c gi¸p x· gi¸p x· Nam Th¸i vµ x· Nam H¶i, PhÝa Nam gi¸p x· Trùc Mü, PhÝa §«ng gi¸p x· Trùc Néi. PhÝa T©y gi¸p x· Trùc Khang. DiÖn tÝch tù nhiªn lµ 564,44 ha. Trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 362,69 ha. DiÖn tÝch chuyÓn ®æi lµ 26 ha. DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c b×nh qu©n 648m2/ngưêi. Toµn x· cã 7 lµng chia thµnh 18 xóm víi 5972 khÈu. Ngµnh nghÒ cña x· chñ yÕu lµ trång lóa, ngoµi ra cßn mét sè ngµnh nghÒ  như; NghÒ May c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn nghÒ míi như  m©y tre ®an, ®an bÑ chuèi xuÊt khÈu, më c¸c dÞch vô chÕ biÕn lư¬ng thùc, thùc phÈm vµ dÞch vô thư¬ng m¹i.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT- VH – XH.

1/ S¶n xuÊt n«ng nghiÖp:

*Về trồng trọt: TiÕp tôc chuyÓn ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu mïa vô, gièng c©y trång, vËt nu«i theo h­íng hµng ho¸ nh»m t¨ng hiÖu qu¶ thu nhËp trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch. Tng din tích trng lúa 336,7 ha, tng s¶n l­îng l­¬ng thùc ®¹t 4.178 tÊn; gi¸ trÞ thu nhËp trªn 1 ha canh t¸c 95 triÖu ®ång/ha. X©y dùng ®­îc 2 m« h×nh c¸nh ®ång mÉu lín víi diÖn tÝch 100 ha nh­ng hiÖu qu¶ ch­a đáp ng vi yêu cu, làm được mt mô hình s dng phân bó vit nht trong trng lúa bước đầu đạt hiu qu.

* Ch¨n nu«i: Triển khai chỉ đạo thực hiện việc thống kê và chuẩn bị tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm vụ xuân hè, 6 tháng đầu năm 2017, đã tiêm phòng được 1.500 con lợn đạt 100%; trâu, bò, dê 150 con đạt 100 %; đàn chó 120 con đạt 60 % và thường xuyên tiêm phòng bổ xung cho đàn lợn.

* Thuû lîi néi ®ång- Phßng chèng lôt b·o: C«ng t¸c thuû lîi néi ®ång ®­îc th­êng xuyªn quan t©m chØ ®¹o ®¶m b¶o  viÖc kh¬i th«ng dßng ch¶y phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt; C«ng t¸c phßng chèng lôt b·o ®­îc triÓn khai s©u réng t¹i h«Þ nghÞ qu©n d©n chÝnh  hàng năm kiện toàn  Ban chØ huy tìm kiếm cứu nạn  và phòng chống thiên tai , giao cho c¸c c¬ së thµnh lËp c¸c tiÓu ban, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn, dông cô  vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó  ®èi phã víi b·o lò víi ph­¬ng ch©m “ Chñ ®éng phßng lµ chÝnh, kh«ng ®Ó diÔn biÕn bÊt ngê” B¶o ®¶m an toµn tÝnh m¹ng cho nh©n vµ tµi s¶n cña tËp thÓ còng nh­ cña c¸ nh©n.

* C«ng t¸c x©y dùng n«ng th«n míi: Năm 2014 xã đã đạt đươc 16/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt NTM theo tiêu chí của tỉnh. Còn 3 tiêu chí cơ bản đạt theo bộ tiêu chí quốc gia. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đáu hoàn thành các tiêu chí còn lại cụ thể như sau:

Khởi công Xây dựng 6 phong học bộ môn và các công trình phụ trợ trường Mần Non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng

Ấp túc nâng cấp xây dựng bê tông hóa đường trục chính phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc xóm 02, xóm 07, xóm 08, xóm 09 và khu vực bãi rác thải với tổng kinh phí khoảng 270 triệu đồng

Chỉ đạo xây dựng nhà Văn hóa Làng Quỹ Thượng hoàn thành vào quý 2 năm 2017.

Tiếp tục vận động nhân dân trên tuyến đường trục xã từ cầu Cự Phú – QL21B kéo dài (TL488) đến TL488B  tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

2/ C«ng t¸c tµi chÝnh vµ thu chi ng©n s¸ch: Thùc hiÖn quy ®Þnh LuËt ng©n s¸ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu, chi; x©y dùng quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông ng©n s¸ch, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ ®Ó ®Çu t­ cho ph¸t triÓn; chñ ®éng  thu, kiªn quyÕt chèng thÊt thu, nhiÒu kho¶n trong n¨m qua thu ®¹t tû lÖ cao so víi NghÞ quyÕt H§ND x·; viÖc qu¶n lý thu chi ®¶m b¶o  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt:

3/ V¨n hãa - x· héi:

* V¨n hãa và thông tin tuyên truyn: T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng đường ni ca Đảng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc.

ChØ ®¹o thùc hiÖn nâng cao cht lượng cuéc vËn ®éng: “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng n«ng th«n mêi vµ ®« thÞ v¨n minh”, x©y dùng th«n xãm, ®¬n vÞ ®¹t nÕp sèng v¨n hãa, ®Õn nay cã 18/18 xãm, 4/4 ®¬n vÞ ®¹t tiªu chuÈn nÕp sèng v¨n hãa. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn. T¨ng c­êng kiÓm tra chÊn chØnh c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô v¨n hãa ®¶m b¶o theo quy ®Þnh.

Vn động các cơ s tæng vÖ sinh ph¸t quang ®­êng lµng ngâ xãm, treo cê, b¨ng z«n khÈu hiÖu ®Ó kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín cña §Êt n­íc. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th thao trong dÞp tÕt vui t­¬i lµnh m¹nh, an toµn tiÕt kiÖm.

* C«ng t¸c gi¸o dôc - ®µo t¹o: Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc g¾n víi c¸c phong trµo thi ®ua cña ngµnh vµ phong trµo häc tËp vµ lµm theo tư tưởng phong cách ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. C¶ 3 cÊp häc ®Òu hoµn thµnh tèt ch­¬ng tr×nh vµ nhiÖm vô n¨m häc 2016 - 2017 víi chÊt l­îng cao:

N¨m häc 2017 – 2018 toµn ngµnh gi¸o dôc cña x· nhµ tiÕp tôc thùc hiÖn  cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. Thùc hiÖn phong trµo tr­êng th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc. là năm học tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;  Năm học  được xác định với mục tiêu: Chú trọng kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng đại trà làm nền tảng vững chắc thúc đẩy chất lượng mũi nhọn theo định hướng tăng cường các hoạt động ứng dụng, trải nghiệp sáng tạo  §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua hai tèt,  c¸c nhµ tr­êng ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt,  tr×nh ®é vµ sù nhiÖt t×nh cña  ®éi ngò gi¸o viªn . ngµnh gi¸o dôc cña x· nhµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ tû lÖ häc sinh thi tèt nhiÖp ®¹t 100%; häc sinh thi nªn líp ®¹t 98% trë nªn;

* ChÝnh s¸ch x· héi - Y tÕ gia ®×nh vµ trÎ em: Thùc hiÖn tèt viÖc chi tr¶ trî cÊp cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi kÞp thêi, an toµn ®óng quy định. TriÓn khai ®iÒu tra lËp danh s¸ch ng­êi cao tuæi ®Ò nghÞ ®­îc h­ëng trî cÊp theo ®óng quy ®Þnh.

Triển khai các hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia mua thẻ BHYT. Tæ chøc th¨m vµ tÆng quµ cho c¸c ch¸u nh©n ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1/6. Xét và đề nghị phòng LĐTB&XH công nhận 7 đối tượng người khuyết tật.

Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c y tÕ dù phßng, c«ng t¸c kh¸m vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n, c«ng t¸c tiªm phßng - c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch. 6 th¸ng ®Çu n¨m n¨m 2017 d· kh¸m vµ ch÷a bÖnh cho 4.526 l­ît ng­êi

Thc hin tt công tác tiêm phòng, ung vitamin A cho tr dưới 6 tui đạt 100%

Lµm tèt c«ng t¸c truyÒn th«ng lång ghÐp vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Sè chÞ em thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· thùc hiÖn trong 6 th¸ng ®Çu n¨m ®­îc 114 ng­êi ®¹t 55 % so víi chØ tiªu giao.

4. Công tác địa chính giao thông, xây dựng.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo quy định, thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân. Đến hết tháng 5 hoàn thiện cho 227 hồ sơ trình lên Phòng tài nguyên và môi trường thẩm định đề nghị UBND Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ngoài đồng cho nhân dân đạt 18,91% kế hoạch huyện giao.

- Lập phương án sử lý cho 26 hộ theo tinh thần Nghị quyết 17 của tỉnh ủy và hướng dẫn số 1456 của Sở tài nguyên môi trường trong đó đã sử lý được 1 hộ nộp vào ngân sách là 58.815.000 đồng còn 25 hồ sơ đang tiếp tục hoàn thiện đề nghị UBND Huyện phê duyệt.

- Hoàn thiện 27 hồ sơ chuyển nhượng quyền sủ dụng đất làm nhà ở cho nhân dân làng Quỹ Trại.

- Từng bước giải quyết các đơn thư đề nghị về tranh chấp đất đai trên địa bàn xã.

- Triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường Thống Nhất xã (đoạn từ Quốc Lộ 21B đến Tỉnh Lộ 488).

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hành lang an toàn giao thông; đặc biệt khu tập trung dân cư và ven đường giao thông.

5/ Khèi Néi chÝnh

* C«ng t¸c Qu©n sù: TriÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu©n sù quèc phßng ®Þa phư¬ng. Qu¶n lý chÆt chÏ nguån thanh niªn trong độ tui khám tuyn sc khe nghĩa v quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017. Triệu tập 6 nam thanh niên không tham gia khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự sử phạt với tổng số tiền là 7.200.000 đồng. Duy tr× vµ phèi hîp víi c«ng an lµm tèt c«ng t¸c ®¶m b¶o ANTT-TTATXH trªn ®Þa bµn trong dÞp tÕt. Tæ chøc tham gia héi thi m« h×nh häc cô, héi thao t¹i huyÖn ®ñ qu©n sè đảm bảo chất lượng.

Đăng ký độ tui 17 được 33/37 thanh niên đạt 89,2%

Phóc tra ba lùc lượng: Lùc lượng dù bÞ ®éng viªn - Lùc lượng d©n qu©n tù vÖ. Ra qu©n huÊn luyÖn cho lùc lượng d©n qu©n tù vÖ giai ®o¹n I vµ tham gia b¾n ®¹n thËt ®¹t kÕt qu¶ tèt.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 58 đối tượng là dân quân hỏa huyến đề nghị được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Chính phủ.

 * C«ng t¸c An ninh: Tæ chøc cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch c«ng t¸c ANTT  vÒ phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ nn x· héi, gi¶i ph¸p k×m chÕ tai n¹n, ïn t¾c giao th«ng trong dÞp tÕt nguyªn ®¸n Tuy nhiªn t×nh h×nh ANTT- ATXH trªn dÞa bµn vÉn còn diÔn biÕn phøc t¹p trong 5 th¸ng ®Çu n¨m  xÈy ra 07 vô trong đó: 01 vô ®¸nh nhau gây thương tích; 02 vụ cờ bạc, lô đề; 01 vụ trộm cắp tài sản công an huyện thụ lý giải quyết; 02 vụ tai nạn giao thông; 01 vụ sử dụng chất ma túy.

*V¨n phßng - Thèng kª và Tư pháp:

Thực hiện tốt các công việc chuyên môn, chuyên ngành. Tích cực triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Trin khai điu tra biến động dân s, lao động vic làm, điu tra mc sng h gia đình, điu tra chăn nuôi đạt kết qu tt, tng hp báo cáo theo quy định ca ngành.

 Duy tr× chÕ ®é th­êng trùc t¹i phßng "Mét cöa" ®¶m b¶o thêi gian, gi¶i quyÕt tèt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ mét cöa vµ mét cöa liªn th«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c.

Tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh Kinh tÕ - X· héi, tham m­u cho UBND trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô. Thùc hiÖn qu¶n lý c«ng v¨n, sæ s¸ch, giÊy tê, lËp hå s¬ l­u tr÷, theo dâi biÕn ®éng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng c¸n bé c«ng chøc, lµm tèt c«ng t¸c Néi vô.

Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú còng nh­ ®ét xuÊt theo chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng.

Thực hiện cải cách hành chính.

Tuyªn truyÒn, h­íng dÉn nhân dân thực hiện pháp luật, gi¶i quyÕt tèt c¸c thñ tôc, giÊy tê, phôc vô ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n. Phèi hîp h­íng dÉn c¸c tæ hoµ gi¶i tham gia gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc ngay tõ c¬ së. Thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch theo Quy ®Þnh cña Ph¸p luËt,

Phi hp vi UB MTTQ , cán bộ công chức Văn hóa - Xã hội trin khai xây dựng Quy ước, hương ước xóm thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn xã

          Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o vÒ phßng T­ ph¸p vµ c¬ quan cÊp trªn.

* C«ng t¸c Qu¶n lý ®iÒu hµnh:

- UBND xã duy tr× c¸c ho¹t ®éng theo Quy chÕ ®· th«ng qua. Thực hiện cải cách hành chính trấn chỉnh đạo đức công vụ. Hµng tuÇn tæ chøc giao ban, hµng th¸ng tæ chøc ®¸nh gi¸ kết quả thực hiện vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cho  th¸ng sau.

Th­êng xuyªn theo dâi, qu¶n lý, gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé tõ x· ®Õn c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng chøc x· tham gia häc tËp n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô.

- C¬ cÊu tæ chøc: Tæng sè c¸n bé lµ  22 ®ång chÝ, ( Trong ®ã 10 ®ång chÝ lµ cán b; 12 c«ng chøc). ChÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé hµng n¨m qua tæ chøc ®¸nh gi¸ ®Òu xÕp lo¹i kh¸ trë nªn, kh«ng cã c¸n bé c«ng chøc nµo xÕp lo¹i yÕu kÐm, hoÆc vi ph¹m kû luËt; tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé , c«ng chøc ®Òu ®¹t tõ trung cÊp trë nªn;  xã có 1 Đảng b  có 21 chi b trc thuc Đảng b vi 368 đồng chí Đảng viên, Tæ chøc ®oµn thÓ cã 5 tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ; 5 tæ chøc ®oµn thÓ x· héi. Đảng bộ đã  cơ bản hoàn thành về in lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 – 2015

6/ C«ng t¸c cñng cè x©y dùng chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ.

 UBND x· duy tr× tèt c«ng t¸c th­êng trùc tiÕp d©n theo c¬ chÕ “Mét cöa”®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt,®¶m b¶o thi gian th­êng trùc ®óng lÞch vµ ni quy ®· ®Ò ra. Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng, thùc hiÖn tèt chÕ ®é giao ban b¸o c¸o. C¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®· ph¸t huy tèt vai trß tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c x©y dùng chÝnh quyÒn.

UBMT Tæ quèc cïng víi c¸c ngµnh , c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, nh©n d©n thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n tÝch cùc tham gia x©y dùng chÝnh quyÒn trong s¹ch v÷ng m¹nh.